Nové knihy

Přihlášení do čtenářského konta:


Výpůjční doba:

Den Výpůjční doba
pondělí 8:00 – 10:45
12:00 – 19:00
úterý 8:00 – 10:45
13:00 – 18:00
středa 8:00 – 10:45
13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 10:45
13:00 – 17:00
pátek 15:00 – 18:00
TOPlist

Výroční zprávy

Zpráva o činnosti knihovny – rok 2014

Knihovně byl pro uplynulý rok schválen rozpočet ve výši 1 866 tis. Kč. Dalším příjmem byly poplatky čtenářů ve výši 244 035 Kč, dále měla knihovna příjem z regionálních funkcí ve výši 3 718 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 33 000 Kč.

Na rozšíření výpůjčního fondu bylo použito 376 843 Kč, z toho na nákup knih 338 156 Kč a na nákup periodik 38 687 Kč.

Celkem bylo zpracováno 1 948 nových svazků. Vyřazeno bylo 532 zastaralých či poničených knih.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 54 079 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Počet zaregistrovaných čtenářů vzrostl na 1 429, z toho 457 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je tak 23,05 % obyvatel města. Většina čtenářů si však půjčuje knihy i pro ostatní členy rodiny, počet skutečných uživatelů služeb knihovny tak odhadujeme na 2/3 obyvatel města.

Návštěvnost knihovny opět vzrostla - do knihovny zavítalo 25 570 návštěvníků a dalších 11 427 ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v roce 2014 stoupl na 67 168, z toho 53 296 bylo knih a 13 872 periodik.

Rozšířili jsme nabídku audioknih i společenských her, po nichž poptávka stále roste. Uživatelé služeb knihovny si již zvykli, že mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně), nabídku jsme rozšířili o nová periodika na trhu - Téma a Echo. Knihovna během roku vyřídila také 54 požadavků na meziknihovní výpůjční službu a 268 svazků zapůjčila jiným knihovnám.

Jsme aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá, účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i podruhé do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2014 se soutěže zúčastnilo 64 dětí.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2014 v knihovně proběhlo 153 kulturních a vzdělávacích akcí (předtím to bylo 123). Pořádané besedy se týkaly různých témat, namátkou: cestopisné (Keňa, Indonésie, Japonsko), psychologické (Prevence syndromu vyhoření, Kořeny ženské spirituality, Cesta k čisté hlavě), zdravotnické (Diabetes), populárně vědecké (Pyramidy v Bosně) atd. Velmi úspěšný byl Hrabalovský podvečer, věnovaný 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Pokračovali jsme v cyklu výtvarných dílen - Scrapbooking pro pokročilé a Scrapbooking pro začátečníky. V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 9 výstav, největší ohlas měly výstavy Stopy v modrém - kyanotypika Jany Jirsové, Obrázky z Pastvin ak. malířky Bohuslavy Vladykové, Kreslený humor Dany Jedličkové. Knihovna je rovněž zapojena do organizace Žamberské akademie volného času.

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, ale zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. tradiční Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, Pirátské odpoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, cyklus výtvarných dílen pro děti aj. Velký úspěch mělo u dětí několik vystoupení skupiny Živé knihy, kdy jim skupina studentů předvedla dramatizaci Harryho Pottera.

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2014 proběhlo celkem 76 bibliotematických hodin pro školy (skoro dvojnásobný nárůst oproti roku 2013). Spolu s oběma místními základními školami se pravidelně účastníme Noci s Andersenem. Již tradičně v červnu pořádáme pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém letos 74 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

Knihovna v loňském roce opět zajišťovala tzv. regionální funkce podle pravidel stanovených Ministerstvem kultury pro 14 místních knihoven v okolních obcích - zajišťovala zde revize knižních fondů, prováděla metodické návštěvy, zpracovávala nové knihy, organizovala zapůjčování výměnných souborů knih atd.

Těší nás, že o služby knihovny je u nás ve městě zájem a počty návštěvníků a výpůjček nám každoročně stále rostou.

Zpráva o činnosti knihovny – rok 2013

V tomto roce jsme hospodařili s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 862 tis. Kč. Vlastní činností jsme získali 246 tis. Kč (16 tis. Kč na plán), další příjmy ve výši 34 tis. Kč jsme měli ze služeb poskytovaných knihovnám našeho regionu a 33 tis. Kč jsme obdrželi od okolních obcí.

Na rozšíření výpůjčního fondu jsme použili 330 tis. Kč, z toho na nákup knih 287 tis. Kč a na nákup periodik 43 tis. Kč. Za tuto částku jsme nakoupili a zpracovali 1 578 nových titulů a pravidelně odebírali 94 druhů časopisů.

Stav výpůjčního fondu byl k datu konce roku 52 663 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu. Vyřazeno z důvodu poškození nebo zastarání bylo 395 knih.

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2012 opět stoupl a to na 1 427, z toho 448 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,02 % obyvatel města a okolí. Většina registrovaných čtenářů si však půjčuje knihy i pro ostatní členy rodiny, počet skutečných uživatelů služeb knihovny tak odhadujeme na 2/3 obyvatel města.

Knihovnu fyzicky navštívilo 23 710 návštěvníků a dalších 6 272 ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v roce 2013 činil celkem 65 934, z toho 52 975 bylo knih a 12 959 periodik.

Kromě klasických knih půjčujeme také audioknihy, výběr titulů postupně doplňujeme. Zavedli jsme novou službu - půjčování společenských her. Poptávka po nich je veliká, proto nabídku výrazně rozšiřujeme. Uživatelé služeb knihovny si již také zvykli, že mají stálý přístup k nejnovějším číslům týdeníků (k dispozici k přečtení v čítárně). Požadavků na meziknihovní výpůjční službu jsme během roku vyřídili 95, jejich počet také stoupl.

Naše knihovna je členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá. Účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se také do nového celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, kde jsme dosáhli dvou velkých úspěchů - naše knihovna vyhrála I. ročník této soutěže a jedna z našich čtenářek se stala absolutní vítězkou.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2013 v knihovně proběhlo 123 kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybírám besedu se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, vystoupení spisovatele Jiřího Dědečka, přednášku o historii českých panovníků, cestopisnou besedu o Peru, dvě přednášky Českého červeného kříže atd. Velmi úspěšné byly cykly výtvarných dílen pro dospělé Tea Bag Folding a Scrapbooking. Dále jsme např. po celé září byli zapojeni do charitativní akce Sbírka pro světlušku. V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 11 výstav, největší ohlas měly výstavy novoročenek, kuchyňských doplňků staročeské kuchyně, adventní patchworková výstava a výstava Čeští panovníci.

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, ale zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. divadelní představení Krakonošova velikonoční pohádka, Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, prázdninové dopoledne v knihovně s Asterixem a Obelixem, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, cyklus výtvarných dílen pro děti – decoupage na téma zahradní párty, jablíčková výtvarná dílna, vánoční výtvarná dílna a další akce.

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2013 proběhlo celkem 44 bibliotematických hodin pro školy. Spolu s oběma místními základními školami se podílíme na průběhu Noci s Andersenem. Po loňském úspěchu jsme v červnu uspořádali další ročník pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 84 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

Knihovna i v r.2013 zajišťovala služby pro 14 místních knihoven v okolních obcích. V těchto knihovnách provádíme revize knižního fondu, pořádáme pro ně porady, distribuujeme soubory knih ze střediskového fondu, nakupujeme a zpracováváme knihy, organizujeme sdružování financí obcí na nákup knih atd.

Od března jsme v naší knihovně rozšířili výpůjční dobu v pondělí a v pátek, což mělo u čtenářů příznivý ohlas.

Ve stejnou dobu jsme uvedli do provozu nový web www.knihovnazamberk.cz, který nám umožňuje pružně informovat o novinkách a akcích knihovny.

Během roku jsme pokračovali v kultivování prostředí knihovny. Získali jsme grant Ministerstva kultury na vybavení novými počítači. Zakoupili jsme sedací vaky do dětského oddělení pro útulný koutek pro teenagery. Snažíme se, aby prostředí knihovny vyhovovalo všem návštěvníkům a cítili se zde příjemně všichni - od nejmenších dětí, přes dospívající, střední generaci až po hůře pohyblivé seniory.

Velkým úspěchem v závěru loňského roku pro nás bylo v konkurenci ostatních knihoven kraje získat ocenění z Krajské knihovny v Pardubicích "za bohatou kulturní a vzdělávací činnost pro uživatele". Ocenění jsme převzali spolu se starostou města na slavnostním ceremoniálu v Pardubicích. Je ale pro nás současně závazkem do budoucna - určitě neusneme na vavřínech a dál budeme dělat vše pro to, aby s našimi službami byli čtenáři i ostatní uživatelé spokojeni.

Zpráva o činnosti knihovny – rok 2012

V roce 2012 knihovna hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 827 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů v částce 231 673 Kč a dále příjem z regionálních funkcí ve výši 34 340 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 38 000 Kč.

Celkem bylo v roce 2012 použito na rozšíření výpůjčního fondu 339 060 Kč. Z této částky činil nákup knih 292 595 Kč a nákup periodik 46 465 Kč.

Rozšíření knihovního fondu o nové knihy bylo větší než v minulém roce, celkem jich bylo zakoupeno 1 871. Vyřazeno bylo 3 403 zastaralých či poničených knih.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 51 233 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Rozšířili jsme nabídku audioknih, po nichž poptávka stále stoupá. Čtenáři si již také zvykli, že mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně). Knihovna během roku vyřídila navíc 59 požadavků na meziknihovní výpůjční službu.

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2011 opět stoupl a to na 1 386, z toho 434 ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 22,35 % obyvatel města a okolí. Další nemalý počet uživatelů našeho knižního fondu tvoří rodinní příslušníci registrovaných. Knihovnu fyzicky navštívilo 21 665 návštěvníků.

V roce 2012 jsme opět dosáhli zvýšení počtu návštěvníků (registrovaných i neregistrovaných) i zvýšení počtu výpůjček, ačkoliv knihovna byla v září čtrnáct dní uzavřena z důvodu revize a malování.

Počet výpůjček v roce 2012 činil celkem 65 308, z toho 53 444 bylo knih a 11 864 periodik. V kategorii knih stoupl počet výpůjček beletrie pro dospělé na 32 375 a beletrie pro děti na 10 076, mírně klesl naopak počet výpůjček naučné literatury pro dospělé na 9 013 a výpůjček naučné literatury pro děti na 1 980. Odklon od naučné literatury se objevil už v minulých letech, projevuje se zde trend vyhledávat informace více na internetu než z knih. Naopak pokračující meziroční nárůst četby beletrie pro děti i dospělé je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou akci Čtení pomáhá atd. Zapojili jsme se do celoroční soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel, která se ukázala být časově náročná, ale děti si ji rychle oblíbily a do soutěže se jich již přihlásila více jak stovka.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2012 v knihovně proběhlo 125 kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybírám besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, besedu o ex-libris doplněnou výstavou, promítání dokumentárních filmů s knižní tematikou, dvě přednášky Českého červeného kříže, beseda s astroložkou, cyklus výtvarných dílen pro dospělé atd. Podstatně více než dříve se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku a pro děti jsme zorganizovali i mnoho jednorázových akcí, např. celotýdenní akce Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, prázdninové Indiánské dopoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, akce ke Dni pro dětskou knihu – Za pohádku pohádka, Mikulášské půjčování, cyklus výtvarných dílen pro děti – Lichožroutí dílna, Moje vlastní kniha, koláže Kufřík na prázdniny, podzimní výroba skřítků z přírodnin, vánoční výtvarná dílna atd. Velký úspěch u dětí měl Lampičkový večer, pořádaný ve spolupráci s Literárně-dramatickým oborem ZUŠ, na kterém si děti navzájem četly ze svých oblíbených knih. Celkem tak proběhlo 58 akcí pro děti a dospělé.

Pro každý ročník ZŠ a i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2012 proběhlo celkem 49 bibliotematických hodin pro školy. Historicky poprvé proběhlo v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se zúčastnily všechny první třídy a prvňáčci skládali slib do rukou starosty.

Před dvěma lety jsme vybavili čítárnu výstavním závěsným systémem a od té doby se nám daří nabídku výstav stále rozšiřovat. Kromě tradičních výstav dětských prací roste i počet výstav na profesionální úrovni. Některé z našich výstav navštívily i celé školní kolektivy. V čítárně i v ostatních prostorách knihovny jsme během roku připravili 18 výstav – namátkou vybírám: Domečky pro Kukyho, Lichožrouti, Skřítkové z přírodnin, Velikonoční výstava, Z nejkrásnějších českých ex-libris, výstava modrotisku, výstava herbářů, dále např. výstavy: Jaroslav Vrchlický, 100 let české skautské literatury, výstava prací klientů centra Péče o duševní zdraví, výstava šperků z kamene a kovů, Novoročenky známých českých výtvarníků a další. Za zmínku určitě stojí výstava maleb handicapovaného malíře Tomáše Rybičky, součástí bylo promítání TV dokumentu o jeho tvorbě a vernisáž výstavy natáčela TV Prima.

Knihovna v loňském roce vykonávala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Pro tyto knihovny zajišťujeme různé činnosti dle požadavků krajské knihovny, např. jsme v nich zrevidovali knihovní fondy o 7 979 svazcích, nakoupili a zpracovali 619 knih, distribuovali do nich 38 souborů knih o 2 317 svazcích atd.

Příjemnou změnou pro návštěvníky knihovny je nové vymalování veškerých prostor, pozitivně hodnotí i novou výzdobu knihovny.

Zpráva o činnosti knihovny – rok 2011

Knihovna hospodařila v roce 2011 s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 721 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů, na kterých bylo vybráno 234 722 Kč.

Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře, 50 Kč za registraci dětského čtenáře, 3 Kč za prodloužení každé výpůjčky po uplynutí čtyřtýdenní výpůjční lhůty.

Celkem bylo v roce 2011 použito na rozšíření výpůjčního fondu 301 945 Kč, z toho na nákup knih 261 678 Kč a na nákup periodik 40 267 Kč.

Rozšíření knihovního fondu bylo větší než v minulém roce, celkem bylo zakoupeno 1 649 (v roce 2010 1 424) nových publikací. Vyřazeno bylo 2 234 zastaralých či poničených knih. Knihovna odebírá na 90 titulů periodik.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 52 765 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Zaregistrováno bylo během roku 1 366 čtenářů, z toho 422 ve věku do 15 let. Je to o 117 čtenářů více než v roce předešlém. Registrovanými čtenáři je více jak 22 % obyvatel města a okolí.

Knihovna fyzicky zaznamenala 21 319 návštěv (nárůst o 1 106 oproti roku 2010) a další téměř tři tisíce čtenářů ji navštívily virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v  roce 2011 činil celkem 65 084 (vloni 64 086), z toho 53 034 (vloni 51 596) bylo knih a 12 050 (vloni 12 490) periodik. V kategorii knih stoupl počet výpůjček beletrie pro dospělé na 31 805 (vloni 31 478) a beletrie pro děti na 9 108 (vloni 8 021), klesl naopak počet výpůjček naučné literatury pro dospělé na 9 951 (vloni 10 160), ale stoupl počet výpůjček naučné literatury pro děti na 2 170 (vloni 1 937). Meziroční nárůst četby knih pro děti i dospělé je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

Knihovna v loňském roce zajišťovala také tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních.

Důležitou činností knihovny je podíl na vzdělávacím, výchovném a kulturním životě města. V roce 2011 v knihovně proběhlo na stovku kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybírám oslavy 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, kde knihovna byla i jedním ze spolutvůrců vzniklé publikace, dále např. beseda s editorem sci-fi literatury Ondřejem Jirešem, beseda se začínající spisovatelkou Klárou Podobovou, besedy pořádané ve spolupráci s Dámským klubem, Českým červeným křížem atd.

Podstatně více než dříve se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně jsme zavedli pravidelné čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku a pro děti organizujeme i mnoho jednorázových akcí, např. Pirátské dopoledne  knihovně, Středověké dopoledne v knihovně, akce ke Dni pro dětskou knihu – Za pohádku pohádka, Předvánoční burza nápadů, atd. Celkem se vloni uskutečnilo 34 akcí pro děti a dospělé.

V čítárně i v ostatních prostorách knihovny jsme během roku připravili 11 výstav – kresby a malby žamberského výtvarníka Zdendy Krejčího, háčkovaná krajka M. Matyášové, olejomalby Jarmily Matyášové, výstava k 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, dětská výstava oblíbených pohádkových postav, letní výstava Putování s Felixem, výstavka ke knize „Tam kde žijí divočiny“, výstava souborů a figurek z kukuřičného šustí, výstava obrázků ke knize „Lichožrouti“, výstava výrobků z přírodnin – Domeček pro Kukyho a výstava perníčků z dílny Česká řemesla.

Rozšířili jsme nabídku pro školy a máme pro každý ročník ZŠ i pro předškoláky připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Vloni proběhlo celkem 56 vzdělávacích hodin pro školy.

V roce 2011 jsme rozšířili také některé služby – například o čekajících rezervacích dostávají čtenáři informační e-mail, v knihovně jsou neustále k dispozici nejnovější čísla týdeníků pro prezenční výpůjčky a knihovní fond jsme rozšířili o půjčování audioknih.

Zpráva o činnosti knihovny – rok 2010

Žamberská knihovna prožila v tomto roce již svoji 94. sezonu - založena byla už v r. 1916 pod názvem „Husova veřejná knihovna“. Během těchto let došlo k mnohým změnám a loňský rok nebyl výjimkou: k 30. červnu byla po několika letech ukončena činnost knihovny jako organizační složky města a Městská knihovna Žamberk se stala příspěvkovou organizací. Pro knihovnu to znamená více samostatnosti, ale i s tím spojených povinností a odpovědnosti.

Několik statistických čísel o činnosti knihovny v roce 2010:

Stav knihovního fondu byl ke konci roku 53 350 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Během roku se zaregistrovalo 1 249 čtenářů, z toho 370 ve věku do 15 let. Je to o 23 čtenářů více než v roce předešlém.

Knihovnu fyzicky navštívilo 20 213 návštěvníků a dalších téměř dva tisíce čtenářů ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v roce 2010 činil celkem 64 086, zvtoho 51 596 bylo knih a 12 490 periodik. V kategorii knih dosáhl počet výpůjček beletrie pro dospělé 31 478 a beletrie pro děti 8 021, počet výpůjček naučné literatury pro dospělé byl 10 160 a pro děti 1 937. V meziročním srovnání poklesl počet výpůjček naučné literatury pro dospělé i mládež (tendence vyhledávat odborné informace vedle knih i ve stále větší míře na internetu). Naopak vzrostla četba beletrie pro děti i dospělé, což je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

Celkem bylo v roce 2010 použito na rozšíření výpůjčního fondu 288 tis. Kč, z toho na nákup knih 238 tis. Kč a na nákup periodik 50 tis. Kč. Rozšíření knihovního fondu je téměř shodné s předchozím rokem, bylo zakoupeno 1 424 nových publikací.

V roce 2010 bylo uspořádáno 9 besed, nejvyšší návštěvnost byla na besedě o para výsadku Barium, dále na besedě se spisovateli M. Duškem, E. Trojanem, V. Kopeckou a výtvarnicí M. Kulhavou, úspěšná byla také přednáška vedoucího katedry filozofie Univerzity Pardubice o základních otázkách filosofie, cestopisná přednáška o plachtění v Austrálii, přednášky Českého červeného kříže, dvě besedy o čínské medicíně atd. V čítárně knihovny byly v průběhu roku uspořádány čtyři výstavy: „Jaro je tady“ – výstava prací dětí MŠ, následovala výstava k výročí vzniku MŠ Sluníčko, dále výstava prací výtvarnice a knižní ilustrátorky Martiny Kulhavé a poslední v loňském roce byla výstava žamberského výtvarníka Zdeňka Krejčího. Dále v knihovně proběhl celodenní vzdělávací a prožitkový seminář na téma rodinných konstelací a seminář o mediaci a úloze mediátora. Během roku uspořádala knihovna pro místní školy desítky bibliografických hodin spojených se zábavnou formou výuky – např. Hádej, hádej hadači, Povídání o pejskovi a kočičce, Den Země, Povídání o Andersenovi apod., připravila např. i výukový a zábavní program pro družební návštěvu z Woerdenu (Holandsko).

Městská knihovna plní i další funkce: vyřídila kupř. 94 požadavků na meziknihovní výpůjční službu (dle požadavků čtenářů vyhledání požadovaných publikací v jiné knihovně a jejich obstarání), což je téměř stoprocentní nárůst oproti r. 2009. Pomáhá se získáváním studijních materiálů, obstarává informace pro badatele atd. Knihovna se v roce 2010 také stala jedním z koordinátorů celostátní kampaně „Celé Česko čte dětem“.

Knihovna stejně jako v minulých letech zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí.


Doporučujeme: